Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

sheniquee
2558 376b
Naukowo. 
Reposted fromi-ann i-ann via13-days 13-days
sheniquee
1662 6ba2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent via13-days 13-days
sheniquee
9324 6384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days

July 02 2015

sheniquee
4047 5ef0
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viasesja sesja
sheniquee
1282 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerqq werqq
sheniquee
3359 e199
Reposted frompeper peper viamisiaczek95 misiaczek95
sheniquee

July 01 2015

sheniquee
7101 a8be 500
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viairmelin irmelin
sheniquee
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromsocurly socurly viabrosandi brosandi
sheniquee
sheniquee
1954 3b24 500
Reposted fromerrarehumanumest errarehumanumest via13-days 13-days
sheniquee
8791 1830
Reposted frommisieq misieq via13-days 13-days
sheniquee
0895 f113
Reposted fromcalifornia-love california-love via13-days 13-days
7586 9395
Reposted fromtwice twice via13-days 13-days
sheniquee
8965 d2a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sheniquee
sheniquee

June 29 2015

Too often, the only escape is sleep.
— Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viaemptywardrobe emptywardrobe
sheniquee
9966 1fec 500
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl